ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN DEVAPO

 

A. ALGEMEEN DEEL
1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onverbrekelijk deel uit van alle rechtsbetrekkingen aangegaan door Devapo B.V., hierna te noemen: “Devapo”, al dan niet via tussenkomst van een gemachtigde, met een derde, hierna te noemen: “Klant”. Onder rechtsbetrekkingen worden mede doch niet uitsluitend verstaan alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, aangegane onderhandelingen, aanvaarde orders, opdrachten en Overeenkomsten tot verkoop van Producten en/of Diensten door Devapo ,van welke aard en onder welke benaming dan ook, aan Klant.

1.2 In geval bepalingen in de Overeenkomst en/of van Deel B t/m F strijdig zijn met dit Algemeen Deel A, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst en/of Deel B t/m F, waarbij het bepaalde in de Overeenkomst zal prevaleren boven het bepaalde in Deel B t/m F.

1.3 Afwijkingen van, of aanvullingen op, deze Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen hebben slechts betrekking op de rechtsbetrekking/ Overeenkomst waarbij ze zijn gemaakt.

1.4 Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden die Klant eventueel gebruikt zijn niet van toepassing op de rechtsbetrekking tussen Klant en Devapo en worden bij deze expliciet verworpen, tenzij Devapo uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zijn.

1.5 Klant, die eenmaal onder de gelding van de Voorwaarden van Devapo een Overeenkomst is aangegaan, wordt geacht bij daarna met Devapo aangegane rechtsbetrekkingen met toepasselijkheid van de Voorwaarden van Devapo akkoord te zijn gegaan.

1.6 Vertraging, verzuim of onachtzaamheid dan wel coulance aan de zijde van Devapo in het afdwingen van enige bepaling uit de Overeenkomst of de Voorwaarden zal nimmer gelden als een verklaring van ongeldigheid en doet evenmin op enige wijze afbreuk aan de rechten van Devapo, noch kan hieruit een afstand van recht of rechtsverwerking worden geconcludeerd. Verklaringen van afstand van recht zijn slechts geldig indien nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

1.7 Devapo is bevoegd de Voorwaarden te wijzigen. Die gewijzigde Voorwaarden zullen dan voor de toekomst op reeds bestaande aanvragen, offertes, aanbiedingen, aanvaarde orders, opdrachten en Overeenkomsten alsmede aangegane onderhandelingen van toepassing zijn, nadat Devapo Koper schriftelijk op het bestaan van die gewijzigde Voorwaarden heeft gewezen.

1.8 Bij tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst van de Voorwaarden en andere taalversies dan wel in geval van uitleg van de inhoud en de strekking van de Voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse tekst doorslaggevend.

2. Definities

2.1.1 Tenzij uit de context nadrukkelijk anders blijkt, zal worden verstaan onder:

Diensten

alle door Devapo te leveren Diensten, daaronder meer speciaal doch niet uitsluitend begrepen de installatie, onderhoud en reparatie van Producten;

Klant

de wederpartij van Devapo bij offertes, aanbiedingen, aanvaarde orders, opdrachten, andere Overeenkomsten en aangegane onderhandelingen;

Overeenkomst

de Overeenkomst tussen Devapo en Klant waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen ten aanzien van de door Devapo te leveren Diensten en/of Producten zijn vastgelegd;

Personeel

Een ieder die, al dan niet krachtens een dienstbetrekking, werkzaam is ten behoeve van Devapo en door Devapo bij de uitvoering van een opdracht of Overeenkomst wordt ingeschakeld, waaronder nadrukkelijk en mede begrepen ingeschakelde ZZP-ers, uitzendkrachten, stagiaires, freelancers en andere door Devapo voor de uitvoering ingeschakelde derden en hun personeelsleden.

Producten

Alle door Devapo te leveren Producten, daaronder meer speciaal doch niet uitsluitend begrepen combi-steamers, convectieovens, high-speed ovens, andere apparaten en bijbehorende accessoires;

Devapo

Devapo B.V. ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17113593, Devapo Service B.V. ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66365449 en de direct en indirect aan haar gelieerde vennootschappen;

Voorwaarden deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Devapo, met inachtneming van wijzigingen conform artikel 1.7.

3. Offertes

3.1 Alle door Devapo gedane aanbiedingen en offertes, met alle daarin begrepen bijzonderheden en prijsopgaven, zijn geldig gedurende 60 dagen, tenzij anders is aangeven. Devapo is slechts aan de offerte of aanbieding gebonden, indien de aanvaarding hiervan door Klant schriftelijk wordt bevestigd en op voorwaarde dat de in de aanbieding of offerte aangeboden Producten en/of Diensten nog beschikbaar c.q. leverbaar zijn, tenzij Devapo de aanbieding of offerte binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding herroept.

4. Totstandkoming van Overeenkomsten

4.1 Zonder een door Klant voor akkoord ondertekende offerte van Devapo, dan wel zonder schriftelijke opdrachtbevestiging van Devapo dan wel zonder ondertekening van een schriftelijke Overeenkomst door Devapo met Klant kan Devapo nimmer geacht worden een Overeenkomst met Klant te zijn aangegaan. In spoedgevallen, uitsluitend te bepalen door Devapo, kan Devapo, in afwijking van het in de eerste zin van dit artikellid gestelde, haar werkzaamheden aanvangen vóórdat de Overeenkomst is gesloten.

4.2 Voor leveranties c.q. werkzaamheden waarvoor naar aard en omvang geen offerte en/of opdracht bevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.3 Tenzij Devapo haar offerte binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door Klant herroept, komt een Overeenkomst tot stand door aanvaarding door Klant van de offerte van Devapo.

4.4 Een opdrachtbevestiging van Devapo wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij door Klant binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging aan Devapo nadrukkelijk schriftelijk anders wordt bericht.

4.5 Toezeggingen, aanbiedingen en afspraken gemaakt door Klant met door Devapo ingeschakelde derden, Personeel hieronder nadrukkelijk begrepen, verbinden Devapo slechts indien zij door Devapo zelf nadrukkelijk schriftelijk worden bevestigd.

5. Wijzigingen

5.1 Devapo is bevoegd Producten te leveren en Diensten te verrichten, die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien het wijzigingen betreft die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het geringe wijzigingen betreft die geen verslechtering betekenen.

6. Annulering

6.1 Indien Klant de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, behoeft dit de nadrukkelijke schriftelijke instemming van Devapo. Indien Devapo met de annulering akkoord kan gaan, is Klant gehouden om aan Devapo alle met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst gemaakte kosten, waaronder mede doch niet uitsluitend die van voorbereiding, opslag, inkoop van materialen, onderdelen en grondstoffen, inclusief lonen te vergoeden, te vermeerderen met een schadeloosstelling ter hoogte van 10% van de overeengekomen prijs.

7. Prijzen

7.1 Tenzij anders vermeld zijn de prijzen gebaseerd op tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale overheidslasten, vrachtkosten, assurantiepremies en andere kosten.

7.2 Ingeval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is Devapo gerechtigd de orderprijs dien overeenkomstig te verhogen. Een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat de reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

7.3 Ingeval Devapo tot een prijsverhoging komt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, welke prijsverhoging meer dan 20% bedraagt, is de Klant bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

8. Betaling

8.1 De vergoeding voor de overeengekomen prestaties zal aan Klant in rekening worden gebracht op het moment van levering van de Producten of Diensten, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2 Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op de bankrekening van Devapo. Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot een korting of tot verrekening van verschuldigde bedragen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3 Ingeval Klant in gebreke blijft binnen de overeengekomen betalingstermijn te voldoen hetgeen Klant aan Devapo verschuldigd is, is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of mededeling van Devapo vereist is. Blijft betaling uit binnen genoemde termijn, dan is Klant aan Devapo een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt aangemerkt.

8.4 Devapo is gerechtigd haar vordering ter zake van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk ter incasso uit handen te geven. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot incassering te kunnen komen, zijn nadrukkelijk integraal voor rekening van Klant. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, inclusief rente.

8.5 Devapo is gerechtigd orders van Klant te weigeren en uitvoering van gesloten Overeenkomsten op te schorten tot aan het moment waarop Klant zorg heeft gedragen voor betaling van al het verschuldigde aan Devapo.

8.6 Met betrekking tot de door Devapo verrichte prestaties en de daarvoor door Klant verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Devapo volledig bewijs op, onverminderd het recht van Klant tot het leveren van tegenbewijs.

9. Betaling voorafgaand aan levering

9.1 Bij levering aan nieuwe Klanten en/of nieuwe wederverkopende partijen wordt bij de eerste bestelling voorafgaand aan levering gefactureerd en dient deze factuur betaald te worden, alvorens tot levering zal worden overgegaan, tenzij anders is overeengekomen.

10. Uitvoering van de Overeenkomst

10.1 Devapo is bevoegd voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de Klant zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgave. Devapo zal op verzoek van Klant mededelen of en, zo ja, of en in welke mate de uitvoering aan derden is uitbesteed.

11. (Op)levering en leveringstermijnen

11.1 De overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet tijdige (op)levering moet Devapo derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld onder verlening van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn, maar nooit korter dan veertien (14) dagen.

12. Duur van de Overeenkomst

12.1 Indien en voor zover de tussen partijen gesloten Overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de Overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één (1) jaar geldt.

12.2 Een duurovereenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode stilzwijgend verlengd, tenzij een der partijen de duurovereenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van de in de duurovereenkomst opgenomen opzegtermijn bij gebreke waarvan een opzegtermijn van één (1) maand geldt, telkens tegen het einde van de desbetreffende periode.

13. Risico-overgang

13.1 Het risico met betrekking tot de Producten gaat op Klant over op het moment van (op)levering, dan wel op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of van een door Klant aangewezen derde komen, indien dit eerder is dan het moment van de (formele) (op)levering.

14. Reclames

14.1 Op Klant rust de nadrukkelijke plicht om onmiddellijk bij levering en indien dit niet mogelijk is bij de eerst mogelijke gelegenheid na de levering van de Producten te onderzoeken of de afgeleverde Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Daarbij behoort Klant in elk geval te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen schriftelijk nadrukkelijk is overeengekomen;

14.2 Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken, waaronder die over kwantiteit en kwaliteit, dienen uiterlijk binnen vijf (5) dagen na levering schriftelijk aan Devapo te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de rechten van Klant ter zake vervallen.

14.3 Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen binnen vijf (5) dagen na constatering door Klant schriftelijk aan Devapo te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de rechten van Klant ter zake vervallen.

14.4 Klachten over de levering van Diensten dienen uiterlijk binnen tien (10) dagen na afronding van de betreffende Diensten schriftelijk aan Devapo te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de rechten van Klant ter zake vervallen.

14.5 De rechten van Klant ter zake van gebreken vervallen eveneens indien de geleverde Producten geheel of gedeeltelijk beschadigd zijn door toedoen van Klant dan wel door Klant ingeschakelde derden dan wel indien de Producten gebreken vertonen ten gevolge van een ander dan normaal gebruik, Klant zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Devapo zelf een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen, de geleverde Producten heeft be- of verwerkt, ter bewerking of verwerking aan derden heeft doorgeleverd of de geleverde Producten op onjuiste en/of ondeugdelijke wijze heeft opgeslagen.

14.6 Klachten ten aanzien van facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk, binnen tien (10) dagen na factuurdatum bij Devapo te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van Klant ter zake vervallen.

14.7 Klachten zoals in dit artikel bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van Klant niet op.

14.8 Iedere klacht als in dit artikel is bedoeld moet een duidelijke schriftelijke omschrijving van de klacht bevatten.

14.9 Devapo is niet gehouden een klacht in behandeling te nemen zolang Klant enige factuur van Devapo onbetaald laat.

14.10 Bij een terechte klacht over een Dienst heeft Devapo de keuze het daarvoor door Klant verschuldigde bedrag te crediteren, al dan niet geheel of gedeeltelijk dan wel de Dienst opnieuw voor Klant uit te voeren, geheel of gedeeltelijk.

14.11 Klachten zullen niet in behandeling worden genomen indien zij betrekking hebben op geringe afwijkingen dan wel technisch niet te vermijden afwijkingen dan wel afwijkingen die volgens de handelsusances in de branche algemeen worden toegelaten.

15. Eigendomsvoorbehoud

15.1 Devapo behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde Producten voor tot op het moment van volledige voldoening van al hetgeen Devapo ter zake van Klant te vorderen heeft.

15.2 Zolang integrale voldoening van vorenbedoelde vorderingen niet heeft plaatsgevonden, is Klant niet bevoegd of gerechtigd de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud van Devapo rust – anders dan in de gebruikelijke uitoefening van zijn beroep of bedrijf- buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden of met enig recht te bezwaren.

15.3 Zodra Klant in nakoming van enige verplichtingen jegens Devapo tekort schiet, is Devapo zonder nadere ingebrekestelling bevoegd en gerechtigd de Producten terug te nemen. Door aanvaarding van deze Voorwaarden machtigt Klant Devapo reeds nu voor alsdan om met voornoemd doel de plaats(en) te (doen) betreden waar de Producten zich bevinden.

15.4 Klant is gehouden om de Producten van Devapo als zodanig herkenbaar af te zonderen.

15.5 Klant is niet gerechtigd om de Producten aan derden te (huur) verkopen, te verhuren, in bruikleen te geven, in pand te geven of als zekerheid te doen dienen dan wel in de feitelijke macht van een derde te brengen zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Devapo.

15.6 Voor de op grond van dit artikel teruggenomen Producten wordt de Klant, mits de Producten zich in goede staat bevinden en/of anderszins voor Devapo bruikbaar zijn, gecrediteerd conform de vast te stellen marktwaarde op de dag van de terugneming, onverminderd het recht van Devapo met deze creditering te verrekenen alle op de Klant rustende financiële verplichtingen jegens Devapo inclusief de door Devapo geleden schade en de kosten verbonden aan het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud, rente en overige kosten.

15.7 De Klant is verplicht de onder 15.1 genoemde Producten te verzekeren tegen de risico’s van brand, diefstal, storm- en waterschade. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van genoemde Producten treden in de plaats van de genoemde Producten.

15.8 Klant heeft jegens Devapo géén retentierecht op de door Devapo geleverde zaken.

15.9 Klant is gehouden Devapo per direct op de hoogte te stellen van een beslaglegging of enige andere bedreiging, benadeling, verkorting of belemmering van de eigendomsrechten van Devapo door derden.

16. Intellectuele Eigendomsrechten

16.1 Alle rechten van industriële of intellectuele eigendom met betrekking tot van Devapo afkomstige Producten en/of Diensten of door Devapo gebruikte ontwerpen, werkwijzen, adviezen, modellen, tekeningen, catalogussen en dergelijke blijven uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Devapo. De uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Devapo voorbehouden.

17. Opschorting en beëindiging van Overeenkomsten

17.1 Indien Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige op hem rustende verplichting, die voor Klant uit enige Overeenkomst met Devapo mocht voortvloeien, financiële verlichtingen daaronder nadrukkelijk begrepen, alsmede in geval van beslag op de goederen van Klant, eigen aanvrage of aanvragen door derden van het faillissement van Klant, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Klant, het treffen van afbetalingsregelingen door Klant met crediteuren, wordt Klant geacht van rechtswege zonder ingebrekestelling in verzuim te zijn en is Devapo gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van iedere met Klant gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aldus luidende verklaring, zonder dat Devapo tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd de verdere aan Devapo toekomende rechten, waaronder het recht tot terughalen van de door Devapo afgeleverde Producten vallende onder het eigendomsvoorbehoud en het recht op volledige schadevergoeding.

17.2 Klant wordt eveneens geacht van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en Devapo is eveneens gerechtigd tot de in het eerste lid genoemde opschorting en/of ontbinding indien Devapo er in alle redelijkheid vanuit mag gaan dat enige van de in het eerste lid opgenoemde situaties zich op korte termijn zal gaan voordoen en Devapo Klant daarvan schriftelijk op de hoogte stelt.

17.3 Opdrachten tot het verlenen van Diensten door Devapo eindigen met hun volbrenging, waarbij Klant een opdracht tot het verlenen van Diensten door Devapo niet tussentijds mag opzeggen.

18. Aansprakelijkheid

18.1 Devapo is bij gebleken toerekenbare niet-nakoming harerzijds – inclusief iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant schriftelijk nadrukkelijk overeengekomen garantieverplichting – of onrechtmatige daad harerzijds uitsluitend gehouden tot betaling van een schadevergoeding die maximaal bedraagt de factuurwaarde exclusief BTW van de geleverde Producten en/of verleende Diensten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt. Devapo is niet aansprakelijk voor vergoeding van enige schade indien Klant op het moment, waarop de hiervoor bedoelde schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Devapo. Het in de eerste zin bepaalde geldt niét indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Devapo zelf bij de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder nadrukkelijk begrepen haar leidinggevende ondergeschikten.

18.2 Devapo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk mede doch niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, onvoorziene uitgaven, gemiste besparingen, stilligschade, gevolgschade (ook bij derden), enige andere vorm van vermogensschade, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen de volledige buitengerechtelijke incassokosten en volledige gerechtelijke kosten, alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen de eindafnemers en personeelsleden van Klant, letselschade, zaakschade, het verloren gaan van toegevoegde waarde, schade verband houdende met het gebruik van door Klant aan Devapo voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden.

18.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Devapo meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Devapo vervalt door het enkele verloop van vierentwintig (24) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Klant vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

18.4 Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Devapo zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

19. Overmacht

19.1 Overmacht, hoe dan ook ontstaan, hieronder nadrukkelijk in ieder geval mede begrepen gebrek aan, staking of ziekte van Personeel van Devapo en bij de door haar ingeschakelde derden, technische bedrijfsstoornissen, brand, molest, overstromingen, stakingen, gebrek aan grondstoffen, blokkades, in- en uitvoerverboden, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, het niet of niet tijdig aan Devapo leveren van de aan Klant door te leveren Producten, grondstoffen of andere zaken door derden, alsmede iedere andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Devapo afhankelijk is, geeft Devapo te harer keuze het recht ofwel de (op)leveringstermijn te overschrijden ofwel de met de Klant gesloten Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Devapo te dier zake tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn. Mocht de overmachtssituatie langer dan vier (4) maanden aanhouden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst door een aldus luidende schriftelijke verklaring te ontbinden, in welk geval Devapo geen schadevergoeding verschuldigd is.

19.2 Indien op het moment van de ontbinding ingevolge dit artikel reeds door Devapo een gedeelte van de Overeenkomst is uitgevoerd, is Klant gehouden het reeds geleverde te betalen met inachtneming van de overeengekomen prijs vermeerderd met eventueel door Devapo reeds gemaakte kosten, waarbij Klant gehouden is deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1 Op alle door deze voorwaarden beheerste rechtsbetrekkingen alsmede op Overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn dan wel daarmee samenhangen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2 Klant en Devapo stemmen in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch (Nederland).

B. BIJZONDERE VOORWAARDEN KOOP VAN PRODUCTEN

Deze Bijzondere Voorwaarden Koop van Producten gelden aanvullend naast en voor zover strijdig, in afwijking van de Voorwaarden uit het Algemeen Deel A en zijn van toepassing indien Devapo Producten aan Klant verkoopt.

21. Koop en verkoop

21.1 Devapo verkoopt de Producten naar aard en aantal zoals nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen, gelijk Klant deze van Devapo koopt.

21.2 Devapo staat er niet voor in dat de Producten bij levering geschikt zijn voor het feitelijke en/of door Klant en/of eindafnemer beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke Overeenkomst de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.

21.3 Geen onderdeel van de Overeenkomst maakt uit een verplichting van Devapo tot het verrichten van montage- en installatiewerkzaamheden, het leveren van montage- en installatiematerialen, tenzij zulks nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

22. Levering

22.1 Levering geschiedt af fabriek Devapo franco aan de Klant of een door deze aan te geven andere bestemmingsplaats, binnen Nederland en België excl. ‘Nederlandse eilanden’. De Producten dienen vrij van belemmeringen aangevoerd te kunnen worden, er is geen verticaal transport benodigd en het Product bevindt zich op de begane grond. Transport kan geschieden door eigen vervoer van Devapo of door een derde partij. Het transport geschiedt voor risico van de Klant indien dit door of vanwege hem plaatsvindt.

23. Garantie

23.1 Voor geleverde Producten gelden de door de fabrikant en/of Devapo gestelde garantiebepalingen. Devapo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de nakoming van garantiebepalingen door de fabrikant.

23.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en met inachtneming van het in lid 4 bepaalde, is de standaard garantie op Producten 1 (één) jaar na levering. Uitgesloten van garantie zijn alle gebruiksonderdelen en materialen ie aan normale slijtage onderhevig zijn, waarbij niet uitputtend genoemd worden: deurrubbers, verlichting, glas, wielen, pakkingen en zekeringen.

23.3 Gebreken aan geleverde Producten die onder de garantie vallen, worden, zo dit naar het oordeel van Devapo noodzakelijk is, hersteld. Devapo behoudt zich het recht voor deze gebreken aan het Product te vervangen c.q. het factuurbedrag te restitueren.

23.4 Alle garantie aanspraken vervallen, indien Klant zelf wijziging(en) of reparaties aan het geleverde (laat) verrichten, dan wel dit onoordeelkundig behandelt/gebruikt of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming, een en ander ter beoordeling van Devapo.

24. Producten van toeleveranciers

24.1 Indien en voor zover Devapo producten afkomstig van een toeleverancier aan Klant verkoopt, zal, voor wat betreft die producten alleen garantie worden verleend indien Devapo een beroep kan doen op een fabrieksgarantie van die toeleverancier conform de daarin gestelde voorwaarden.

24.2 Voor zover de door Devapo verstrekte garantie in feite (het doorleggen van) een door een toeleverancier aan Devapo verstrekte garantie betreft, dan zullen de verplichtingen van Devapo uit hoofde van die garantie nimmer verder strekken dan de verplichtingen van die toeleverancier ter zake jegens Devapo.

C. BIJZONDERE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

De Bijzondere Voorwaarden Dienstverlening (installatie, onderhoud en reparatie) gelden aanvullend naast en, voor zover strijdig, in afwijking van de voorwaarden uit het Algemeen Deel A en zijn van toepassing indien Devapo diensten van welke aard ook (en al dan niet in een van de andere Bijzondere Voorwaarden nader uitgewerkt) aan Klant verleent.

25. Uitvoering

25.1 Devapo zal zich naar beste kunnen inspannen zijn Diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Klant schriftelijk in de Overeenkomst vastgelegde afspraken en procedures. Alle Diensten van Devapo worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover Devapo schriftelijk uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de Overeenkomst is omschreven.

25.2 Maakt Devapo bij Klant melding van geconstateerde belemmeringen of knelpunten die het correct en/of tijdig uitvoeren van de Dienst kunnen bemoeilijken of verhinderen, dan dient Klant die belemmeringen of knelpunten ten spoedigste te verhelpen indien deze onder de verantwoordelijkheid van Klant vallen.

25.3 Mocht tijdens de uitvoering van een Dienst wenselijk blijken dat Devapo ook een andere Dienst uitvoert, dan dient daarvoor een nieuwe Overeenkomst te worden aangegaan.

25.4 Devapo heeft te allen tijde het recht om aangeboden Diensten uit te breiden, te wijzigen en/of niet meer aan te bieden.

25.5 Devapo is niet gehouden bij de uitvoering van Diensten aanwijzingen van Klant op te volgen, in het bijzonder niet indien dit aanwijzingen betreft die de inhoud of omvang van de Diensten wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de overeengekomen of gebruikelijke tarieven van Devapo.

25.6 Opdrachten tot verlening van Diensten eindigen met hun volbrenging, dan wel op het door Devapo en Klant nadrukkelijk bepaalde tijdstip.

D. BIJZONDERE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING (INSTALLATIE)

26. Installatie

26.1 Indien zulks schriftelijk nadrukkelijk is overeengekomen zal Devapo de in de Overeenkomst genoemde Producten op een tussen partijen overeengekomen datum op een door Klant gespecificeerde locatie (laten) installeren en/of configureren en/of aansluiten. De inhoud en omvang van die te verrichten werkzaamheden en de bijbehorende (installatie-) voorschriften zullen schriftelijk nadrukkelijk worden vastgelegd. Bij gebreke daarvan gelden in ieder geval de bepalingen van dit artikel.

26.2 Klant zorgt ervoor dat er iemand op de locatie aanwezig is voor begeleiding bij de installatie en/of configuratie en/of aansluiting van de Producten en het geven van onbelemmerde toegang en de nodige faciliteiten voor het verzorgen van de installatie.

26.3 Indien Klant de Producten zelf zal (laten) installeren, configureren, aansluiten geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico van Klant.

27. Installatievergoeding

27.1 Installaties worden uitgevoerd volgens de installatietarieven van Devapo. De genoemde prijzen zijn netto bedragen exclusief BTW.

28. Garantie op Installatie

28.1 Op door Devapo uitgevoerde reparaties geldt een garantietermijn van één (1) maand.

28.2 Alle garantie aanspraken vervallen, indien Klant zelf wijziging(en) of reparaties aan het geleverde (laat) verrichten, dan wel dit onoordeelkundig behandelt/gebruikt of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming, een en ander ter beoordeling van Devapo.

E. BIJZONDERE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING (ONDERHOUD)
29. Diensten inzake Onderhoud

29.1 Indien zulks schriftelijk nadrukkelijk is overeengekomen zal Devapo de overeengekomen onderhouds-Diensten verrichten met betrekking tot de in de Overeenkomst genoemde Producten. De onderhouds-Diensten worden op werkdagen verricht tijdens de gebruikelijke kantoortijden van Devapo.

29.2 Gedurende de tijd dat Devapo de te onderhouden Producten onder zich heeft, heeft Klant geen recht op tijdelijk vervangende apparatuur, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen.

29.3 Indien schriftelijk nadrukkelijk tussen partijen overeengekomen, zal Devapo zich er eveneens voor inspannen naar beste vermogen preventief onderhoud te verrichten. In de Overeenkomst kan schriftelijk nadrukkelijk worden gespecificeerd welke onderhouds-Diensten worden verricht door Devapo en wat de daarvoor geldende vergoeding is.

29.4 Indien het naar het oordeel van Devapo noodzakelijk is dat onderdelen worden vervangen om defecten te herstellen of te voorkomen, is Devapo gerechtigd daartoe over te gaan en is Klant daarvoor een vergoeding verschuldigd. De vervangen onderdelen worden c.q. blijven eigendom van Devapo. Devapo zal van de uitgevoerde onderhouds-Diensten een werkstaat opmaken, die voor Klant bindend is.

29.5 Devapo staat er redelijkerwijs niet voor in dat de te onderhouden Producten zonder onderbreking, storing, of andere gebreken zullen werken of dat alle gebreken worden verbeterd c.q. alle storingen blijvend worden verholpen.

29.6 Het onderhoud door Devapo ontslaat Klant niet van zijn eigen verantwoordelijkheid voor het onderhoud en beheer van de Producten.

30. Verplichtingen van Klant

30.1 Klant dient de door Devapo te onderhouden Producten als een goed “huisvader” te beheren en te gebruiken en daarbij zorg te dragen voor (tijdig) onderhoud en/of vervanging.

31. Onderhoudsvergoeding

31.1 In de prijs voor de overeengekomen onderhouds-Diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, nimmer begrepen:

– kosten van (het vervangen van) verbruiksartikelen;

– kosten van (het vervangen van) onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van defecten/storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan Devapo;

– verplaatsing, verhuizing, herinstallatie, demontage, hermontage van Producten of werkzaamheden ten gevolge hiervan.

31.2 Vergoedingen in het kader van het onderhoud van Producten zijn steeds per jaar vooraf verschuldigd vanaf de aanvang van de Overeenkomst en ongeacht of Klant de Producten in gebruik heeft (genomen) of van de mogelijkheid tot onderhoud gebruik maakt.

31.3 Devapo is bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd het uitvoeren van onderhouds-Diensten op te schorten zonder jegens Klant tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.

31.4 Klant wordt te allen tijde geacht toestemming te hebben gegeven voor vervanging van de onderdelen die naar het deskundig oordeel van Devapo noodzakelijk zijn om het gebrek/de storing te verhelpen van het Product waarvoor Devapo de onderhouds-Diensten dient uit te voeren.

32. Uitsluitingen

32.1 Onder de onderhouds-Diensten aan de Producten vallen niet, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen, herstellen van gebreken of onvolkomenheden die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van of verband houden met:

a) verkeerd, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Producten;

b) van buitenaf komende oorzaken, zoals schade veroorzaakt door natuurrampen, blikseminslag, vandalisme, verzameling van stof, inductie, brandschade, waterschade en iedere andere van buiten komende oorzaak;

d) wijzigingen, veranderingen of reparaties aan de Producten uitgevoerd door derden, die niet door Devapo voor deze werkzaamheden zijn opgeleid en geautoriseerd;

e) op de Producten geïnstalleerde programmatuur en gegevens;

f) het verzaken van de onderhoudsplicht van Klant en/of de verplichtingen neergelegd in artikel 29 om de Producten tijdig te laten onderhouden;

i) normale slijtage -inclusief krassen en veroudering;

k) andere niet aan Devapo toe te rekenen oorzaken.

32.2 Onderhouds-Diensten die, ondanks dat die zijn uitgesloten op grond van lid 1 van dit artikel, door Devapo op verzoek van Klant worden uitgevoerd, worden door Devapo op basis van de gebruikelijke tarieven uitgevoerd zonder afbreuk te doen aan hetgeen ter zake van het overeengekomene verschuldigd is.

F. BIJZONDERE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING (REPARATIE)
33. Uitvoering van reparaties

33.1 Devapo voert alleen in opdracht van Klant reparaties uit aan door Devapo vervaardigde Producten die:

– direct van Devapo zijn gekocht;

– via een wederverkoper van Devapo zijn gekocht, maar alleen als het Product van Devapo afkomstig is.

33.2 Devapo is gerechtigd het uitvoeren van de opgedragen reparaties, geheel of gedeeltelijk, uit te besteden aan derden.

34. Reparatie- en onderzoekskosten

34.1 De Klant ontvangt een offerte voor de onderzoekskosten, reparatiekosten (arbeidsloon en onderdelen), de kosten van retournering van het Product en – indien reparatie van het Product op een andere locatie dan de locatie van Devapo wordt uitgevoerd – de voorrijkosten. Pas na schriftelijk akkoord van Klant met deze offerte zal de reparatie worden uitgevoerd.

34.2 Als Klant niet akkoord gaat met de offerte of indien Klant na drie (3) herinneringen nog geen akkoord heeft gegeven op de offerte, zal Devapo het Product, op kosten van Klant en voor diens rekening en risico, ongerepareerd aan Klant retourneren. In dat geval blijft Klant de overeengekomen onderzoeks- en voorrijkosten (indien van toepassing) verschuldigd.

34.3 Klant is altijd onderzoekskosten verschuldigd, ook als het Product niet defect blijkt te zijn.

34.4 Weigert of verzuimt Klant de door hem verschuldigde onderzoeks- en/of reparatiekosten eventueel inclusief voorrijkosten te voldoen, dan zal Devapo het betreffende Product voor een periode van drie (3) maanden onder zich houden. Na het verstrijken van deze periode wordt Klant geacht onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand te hebben gedaan van het betreffende Product.

34.5 Indien het door Devapo uitgevoerde onderzoek aan het licht brengt dat het Product onherstelbaar beschadigd is dan wel slechts te repareren is tegen zodanige reparatiekosten die niet opwegen tegen de marktwaarde van het Product, zal Devapo zulks aan Klant melden en blijft Klant de onderzoekskosten en eventuele voorrijkosten verschuldigd.

34.6 Bij het uitvoeren van de reparaties is Devapo vrij te bepalen welke onderdelen worden gebruikt.

35. Garantie op de uitgevoerde reparaties

35.1 Op door Devapo uitgevoerde reparaties geldt een garantietermijn van drie (3) maanden op materiaal-, constructie- en/of reparatiefouten. De reparatiefactuur geldt als garantiebewijs. De factuurdatum geldt als ingangsdatum van genoemde garantie.

35.2 De in het eerste lid genoemde garantie vervalt per direct indien gebreken of storingen in de Producten of onderdelen daarvan geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van normale slijtage – inclusief krassen – en veroudering, zoals geleidelijke vermindering van de beeldkwaliteit, (onevenredige) schermveroudering, ingebrande beelden op het scherm en/of pixeldefecten die binnen het design vallen of die de functionaliteit van het apparaat niet beïnvloeden, andere storingen en/of gebreken die worden veroorzaakt door of aan, al dan niet bij de reparatie vervangen, onderdelen die vanwege hun aard en afhankelijk van de intensiteit van het gebruik slijten, waaronder in ieder geval begrepen kunststof en glas.

35.3 Herstel van een Product gedurende de garantietermijn verlengt de duur van de garantietermijn als genoemd in het eerste lid niet.