Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Devapo verwerkt van haar klanten.
Indien je je registreert bij Devapo of om een andere reden persoonsgegevens aan Devapo verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke

Voor de verwerking van de persoonsgegevens is verantwoordelijk:
Devapo B.V.
Stikker 28
5721VD Asten
088 – 088 4600
KvK 17.113.593

2. Welke gegevens verwerkt Devapo en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw registratie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) Geslacht
b) Voor- en achternaam
c) Adresgegevens
d) E-mailadres
e) Geboortedatum
f) Telefoonnummer
g) Voorkeur nieuwsbrief
h) Zakelijk(bedrijfsnaam) of particulier
i) Persoonlijk gekozen wachtwoord (versleuteld)
j) Winkel- en aankoopgedrag in de vorm van ordergegevens

2.2 Devapo verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Je geslacht, voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en geboortedatum wordt gebruikt voor contact over het account en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
Je naam, geslacht, geboortedatum, adres en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes.
Je geslacht, voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel bedrijfsnaam gebruikt Devapo voor het kunnen vervullen van de door de klant gewenste diensten. Voor het gebruiken van deze gegevens beroept Devapo zich op de grondslag “noodzakelijk voor het aangaan van een overeenkomst”.

Marketing
Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt Devapo je naam en e-mailadres om je maandelijks haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de organisatie toe te sturen. Eventueel worden ordergegevens gebruikt voor het afstemmen van de nieuwsbrief zodat deze zo interessant en actueel mogelijk is voor de klant. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing of op je profielpagina.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te kunnen verbeteren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Ip-adressen
Devapo slaat ip-adressen op en koppelt deze aan orders. De reden hiervan is dat bij signalering van fraude (door een van onze bewerkers), deze te herleiden zijn en er maatregelen getroffen kunnen worden in de vorm van een blacklist. Meer informatie over onze bewerkers leest u bij onderwerp 4.2.

2.3 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@devapo.nl

2.4 Devapo kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen

Devapo verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Devapo de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Devapo de passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Devapo gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Devapo. Met de bewerkers heeft Devapo een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

4.3 Devapo houdt bij wie er bij de persoonsgegevens kan komen, en heeft overzicht op de interne bewerkers en bijbehorende accounts. Devapo verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens en wijzigingen van persoonsgegevens gebeuren niet incidenteel. Om deze reden dient Devapo geen rekening te houden met een register van verwerkingsactiviteiten.

4.4 Indien er sprake is van een datalek, zal Devapo dit registreren en documenteren en tevens zo snel mogelijk het betreffende lek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht gevoelige informatie zoals adresgegevens en wachtwoorden gelekt zijn, dan worden klanten hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen (recht op dataportabiliteit) of te wijzigen. Om je gegevens te verwijderen kun je contact opnemen met info@devapo.nl. Devapo zal je verzoek steeds meteen in behandeling nemen en je in ieder geval binnen een maand informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Stel dat Devapo je verzoek afwijst, zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de klantenservice. Devapo zal het bezwaar meteen in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Devapo je hiervan op de hoogte brengen.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Devapo je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met info@devapo.nl. Komen we er samen niet uit? Je kan altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan info@devapo.nl.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

7. College Bescherming Persoonsgegevens

Devapo is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Nederland. Dit is een openbaar register. Dit register is door iedereen te raadplegen. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.